Patent Merkezi Marka ve Patent Tescili İşlem ve Hizmetleri - Markanızı Koruyun Marka Patent Merkezi - Marka Tescili yapılır www.patentmerkezi.com


______________________________________

MARKA PATENT TESCİLİ & DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
mavi_kutu.gif (92 bytes)Markamavi_kutu.gif (92 bytes)Patentmavi_kutu.gif (92 bytes)Yabancı Sermayemavi_kutu.gif (92 bytes)Dahildemavi_kutu.gif (92 bytes)Endrüstriyel Tasarımmavi_kutu.gif (92 bytes)Yatırım Teşvik
mavi_kutu.gif (92 bytes)
Yurtdışı Tescilmavi_kutu.gif (92 bytes)Barkod Alım İşlemlerimavi_kutu.gif (92 bytes)Diğer Hizmetlermavi_kutu.gif (92 bytes)Referanslarmavi_kutu.gif (92 bytes)Sınıf Listesimavi_kutu.gif (92 bytes)Fiyatlarmavi_kutu.gif (92 bytes)E-Mail


mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Nedir? mavi_kutu.gif (92 bytes)Ücretsiz Marka Ön Araştırma mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Tescil Müracaatı
mavi_kutu.gif (92 bytes)Erken Müracaatın Avantajları mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Tescil İşlem Süreci

mavi_kutu.gif (92 bytes)® ve TM İbare anlamları

mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Sahibinin Hakları

mavi_kutu.gif (92 bytes)Markanın Koruma Süresi mavi_kutu.gif (92 bytes)Yurtdışında Marka Tescili
  mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Vekili mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Başvuru Formu

Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Çeşitleri nelerdir?

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Sağladığı Avantajlar nelerdir?

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Süreleri var mıdır?

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Kapatılması işlemi nasıldır?


 

icon_el_down.gif (317 bytes)Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

  

Dahilde İşleme Rejimi; ihraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ihracatı teşvik politikası aracıdır. Firmalar, İhraç edilmesi düşünülen malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta çeşitli vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak koşuluyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi:Gümrük muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenen belgedir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Dahilde İşleme İzin Belgesinin Çeşitleri nelerdir?

 

Dahilde İşleme  tedbirleri iki ana kısımdan oluşmaktadır.

 

            Bu sistemlerin sağladığı avantajlar ve işleyiş şekilleri birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. Firmalar bu sistemleri iyi tanımalı ve amaçlarına en uygun sistemi tercih etmelidir.

 

1-     Şartlı Muafiyet Sistemi (İhracat Taahhüdü Karşılığı Askıya Alma): Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca bedelli ve/veya bedelsiz ithaline ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak izin verilmesidir.

 

     Bu sistemde ihracatçılar, ithal ettikleri girdilere karşılık gelen vergileri ödemeyip, ithalatın yapıldığı gümrük idaresi saymanlıklarına, hesaplanan vergi tutarı kadar bir teminat yatırmak suretiyle vergileri askıya aldırtma hakkına sahiptirler.  İthalatla ilgili vergi muafiyetinden yararlanmak, ancak ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi ile kesinlik kazanmaktadır.

Eşdeğer Eşya kullanılması: İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak 8-12’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Serbest dolaşımdaki hammadde kullanılarak yapılacak nihai ürünün 3. ülkelere ihracatını müteakip her türlü vergiden muaf olarak ve teminat alınmaksızın bundan sonra yapılacak mal ithalatına imkan sağlamaktadır.

Türkiye’de serbest dolaşımda bulunan girdileri kullanarak üretim yapan ve ürettiği ürünleri üçüncü ülkelere ihraç eden imalatçı ihracatçı firmalar, bu tür ihracatlarını belgelemek koşuluyla ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin eşdeğeri olan 3. ülke menşeli girdileri gümrük vergisi muafiyetli olarak ithal etme hakkına sahiptir. Eşdeğer eşya kullanımı ile ilgili Dahilde İşleme izin Belgeleri kapsamında ithal edilen girdiler üzerinde bunları ithal eden firmaların serbest tasarruf hakkı bulunmaktadır. Bu mallar ithal edilirken serbest dolaşıma girmek üzere ithal edilmektedir.

2-     Geri Ödeme Sistemi: İthalat Rejimi çerçevesinde her türlü vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların kullanılması ile üretilen mamullerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3. ülkelere ihracı halinde ithalat esnasında tahsil edilen vergiler geri ödenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Firmanız ihracat yapma düşüncesinde ise, ithalat esnasında Gümrük Beyannamesi üzerine malların geri ödeme sistemi çerçevesinde ithal edildiğini şerh düşürmelidir. İthalat esnasında ödenmiş olan vergilerin geri alınabilmesi için, firmanızın ithalatı takip eden 6 ay içerisinde dahilde işleme izin belgesi almak için müracaat etmesi gerekmektedir.

Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip 3 ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Dahilde İşleme İzin Belgesinin Sağladığı Avantajlar nelerdir?

 

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Avantajları:

·       3. ülkelerden yapılan ithalatta Gümrük Vergisi, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet

·       AB ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi,resim ve harçlardan muafiyet

·       İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek koşulu ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet

·       Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama

·       İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat

·       Eşdeğer eşya kullanımına olanak vermesi,

·       Ödenmiş vergilerin geri alınması


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Dahilde İşleme İzin Belgesinin Süreleri var mıdır?

 

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Süreleri:

Dahilde İşleme İzin Belgesi'nin süresi Dış Ticaret Müsteşarlığınca proje konusu malın özelliğine göre belirlenir. Bu süre 12 ayı geçemez. Ancak, Müsteşarlık mamulün özelliklerini dikkate alarak bu süreyi kısaltabilir.

Dahilde işleme izin belgelerine, belgede taahhüt edilen ihracatın %50'sinin gerçekleştirilmesi halinde belgenin orjinal süresinin 1/4'i kadar süre verilebilir.


BAŞA DÖN!


icon_el_down.gif (317 bytes)Dahilde İşleme İzin Belgesinin Kapatılması işlemi nasıldır?

 

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması:  

 

            Dahilde İşleme izin Belgesi sahibi firmaların, belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gereken bilgi ve belgelerle birlikte, belge ihracat taahhüdünü kapatmak için ilgili ihracatçı birlikleri Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

           Yapılan kapatma müracaatı geri alınamaz. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara,  10(on) iş günü içerisinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince 30(otuz) gün içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar, 10(on) iş günü içerisinde iptal işleminin yapılmasını teminen müsteşarlığa bildirilir.

İthal edilen ancak ihracı gerçekleşmeyen maddelere ait ithalat esnasında tahsil edilmeyen her türlü vergi, 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.


BAŞA DÖN!


Patent Merkezi Marka ve Patent Tescili İşlem ve Hizmetleri - Markanızı Koruyun Marka Patent Merkezi - Marka Tescili yapılır www.patentmerkezi.com
   
 
Marka ve Patent Tescili
Faydalı Model Tescili
ISO 9000-9002 Belgesi
Barcod Başvurusu
Yatırım Teşvik Belgesi Alma
Diğer Hizmetlerimiz

 Marka Müracaatı Evraklar...  

Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti yada Esnaf Odası Kayıt Belgesi
Marka Örneği 10 Adet - Vekaletname İmza Sirküleri
İlgili formlar için 0212.6576393 - 0424. 2379099 dan bilgi alabilirsiniz.


Vizyon Reklam Medya Pazarlama ve Marka Patent Ofisi Danışmanlık Hizmetleri
İstanbul Ofis: Kazım Karabekir M. Hoca Ahmet Yesevi C. N:117/C - GÜNEŞLİ / BAĞCILAR / İSTANBUL - Tel: 0212. 6576393
Elazığ Ofis: Hürriyet Cad. No:18/2 (Garanti Ban.Yanı) - ELAZIĞ Tel: 0424. 2379099

 İstanbul
Gsm: 0532. 7278202 - 0505. 2625680

    

mavi_kutu.gif (92 bytes)Marka Ana Sayfamavi_kutu.gif (92 bytes)Bilgi Formu Sözleşme ve Vekaletname

 
    
    
promosyon dünyasında farklı ürünler.

 

Linkcenneti.com

Webservis